Algemene Voorwaarden

Paintballwapen (marker), masker en (camouflage)pak

Paintballwarriors verstrekt aan de deelnemer een Paintballwapen, masker en (camouflage)pak waarvan gebruik kan worden gemaakt voor het beoefenen van het Paintballspel.

Instructie, gedragsregels

De deelnemer zal alle instructies van de instructeur c.q. scheidsrechter opvolgen, welke verband houden met het beoefenen van het Paintballspel.

In geval van diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van de door aan de deelnemer verstrekte uitrusting, zal door Paintballwarriors aangifte worden gedaan bij de politie.

De deelnemer mag de door hem/haar ontvangen uitrusting niet aan derden overdragen.

Het is de deelnemer ten strengste verboden:

  • Binnen het actieve spelgebied het paintballmasker af te nemen.
  • Binnen 5 meter op iemand te schieten.
  • Te schieten op dieren andere objecten die geen onderdeel uitmaken van het spel.
  • Te schieten op scheidsrechters of andere personen die niet bij het spel betrokken zijn.
  • Onder invloed te zijn van alcohol of drugs.

Deelnemers welke zich niet aan de spelregels houden zullen, zonder teruggaaf van het betaalde bedrag, uit het spel worden verwijderd

Aansprakelijkheid

Paintballwarriors is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door beschikbaar gestelde uitrusting en/of spelterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Paintballwariors.

Validiteit

Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de paintballactiviteit en dienen alle medische en/of conditionele bijzonderheden aan de organisator te melden.

Deelnemers dienen zichzelf in staat te achten en fysiek in staat te zijn om deel te nemen aan de paintball activiteit zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.